polityka zwrotów

POLITYKA ZWROTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO FLICKONSTORE
(zwana dalej „Polityką zwrotów”)

Postanowienia niniejszej Polityki Zwrotów będą miały zastosowanie do Konsumentów, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio ich działalność gospodarczą lub zawodową.

§ 1

1. Aby zwrócić towar zakupiony w sklepie internetowym flickonstore.pl należy:

 1. wypełnić formularz zwrotu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży, dołączony do towaru lub znajdujący się na końcu jako Załącznik do Polityki Zwrotów, zwany dalej Oświadczeniem, lub
 2. wyślij wiadomość e-mail na adres info@flickonstore.pl, podając w tytule „Zwrot towaru – numer zamówienia ………….” Wiadomość ta stanowi informację o zwrocie towaru i odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwaną dalej Oświadczeniem.

2. Wypełnione oświadczenie należy przesłać jednocześnie ze zwracanym towarem lub drogą elektroniczną niezwłocznie po zwróceniu towaru.
3. Zgłoszenie zwrotu towaru powinno zawierać informację o powodzie zwrotu.
4. Zwrot towaru następuje poprzez jego odesłanie na adres Sprzedawcy: Flickon sp. z oo, ul. Urodzajna 1/11, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

§ 2

1. Prawo zwrotu towaru nie przysługuje Konsumentowi w przypadku towarów zakupionych w ramach umowy:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w całości usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że ​​po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy ;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona po zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, na którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawarta w drodze aukcji publicznej;
 • dla świadczenia usług zakwaterowania, inne niż na cele mieszkalne, transportu towarów, wynajmu samochodów, usług gastronomicznych, usług związanych z wypoczynkiem, rozrywką, sportem lub wydarzeniami kulturalnymi, jeśli umowa wskazuje dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przedsiębiorcy o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

2. W przypadku innym niż wskazany w ust. 1, Konsument może zwrócić towar w terminie 14 dni. Bieg terminu, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy obejmującej wiele towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin określony w ust. 2 biegnie od dostarczenia ostatniego odsetek, inkasa lub pozycji.
4. Do zachowania terminu zwrotu towaru, o którym mowa w ust. 2 wystarczy, aby Konsument wysłał towar i Oświadczenie przed upływem tego terminu.

§ 3

1. W przypadku przesłania Oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
2. Skutkiem wysłania przez Konsumenta Oświadczenia i zwrotu towaru jest jego odstąpienie od Umowy Sprzedaży. Konsekwencje odstąpienia od Umowy Sprzedaży są następujące:

 1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
 2. w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę;
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązać dla niego z żadnymi kosztami;
 4. Konsument powinien zwrócić towar na adres Sprzedawcy, podany w § 1 ust. 4 niniejszej Polityki niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym także koszty jego zwrotu, jeżeli ze względu na swój charakter nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą.

3. Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu kwoty bezpośrednio Konsumentowi, jeżeli zapłacił za zamówienie z cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub karty płatniczej. W takim przypadku zwrot pieniędzy nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, za pomocą której dokonano płatności na rzecz Sprzedawcy lub w inny sposób, za wyraźną zgodą Klienta.

§ 4

1. Aby zachować prawo do zwrotu towaru bez roszczeń Sprzedawcy odszkodowawczych, Konsument ma prawo korzystać z niego jedynie w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru towaru, jego cech i funkcjonowania. W szczególności zwracany towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów użytkowania.
2. W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego, zniszczonego lub noszącego ślady użytkowania, Sprzedającemu przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości towaru, w tym zwrotu kosztów poniesionych na przywrócenie towaru do stanu na dzień dzień zakupu.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
4. Konsument powinien dołączyć do zwracanego towaru dowód zakupu lub jego kopię.
Towary posiadające wady produkcyjne lub niezgodne z zamówieniem podlegają reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi. 

§ 5

1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, tj. koszty zwrotu towaru, a także inne koszty, o których mowa w niniejszej Polityce, tj.:

 1. Koszty zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter przedmiot ten nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą;
 2. Konsument ponosi dodatkowe koszty w związku z wyborem sposobu dostawy towaru innego niż standardowo oferowany przez Sprzedawcę.

 § 6 

1. Zwrotu można dokonać także osobiście po wcześniejszym ustaleniu ze sklepem daty i godziny odbioru na adres:

FLICKON, ul. Urodzajna 1/11 43-300 Bielsko-Biała.

Termin i godzinę odbioru należy uzgodnić w jeden z poniższych sposobów:

 1. telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 668 638 130
 2. e-mailem – na adres e-mail contact@flickon.pl


2. Wybór możliwości dokonania zwrotu osobiście nie zwalnia Konsumenta z obowiązku wypełnienia i dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia